Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Tin vắn ngân hàng ngày 9-4

(HNMO) - Cuoi tuan qua, Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi (SHB) da to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien lan thu 21 voi su tham du cua co dong dai dien cho hon 602 trieu co phan, bang 68% von dieu le.

(HNMO) - Cuoi tuan qua, Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi (SHB)da to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien lan thu 21 voi su tham du cua co dong dai dien cho hon 602 trieu co phan, bang 68% von dieu le.

Tai dai hoi, SHB cho biet, voi viec nhan sap nhap  Hàng khuyến mãi  HBB, SHB da vuon len tro thanh mot trong nhung ngan hang thuong mai lon hang dau Viet Nam voi von dieu le tang len tren 8.800 ty dong; tong tai san den het nam 2012 dat 116.537,6 ty dong, tang 164% so voi nam truoc. Bang nhieu giai phap thiet thuc va quyet liet, den 31-12-2012 SHB da giam ty le no xau xuong con 8,8% tong du no so voi muc cao nhat la 13,2% tai thoi thiem 30-9-2012.

No xau do HBB chuyen giao sau sap nhap tap trung o mot so it doanh nghiep lon, chiem khoang 60-70% tong no xau, no qua han cua Ngan hang. Do vay, khi tap trung uu tien xu ly no tai cac doanh nghiep nay (4 cong ty da chiem hon 2.000 ty dong) da lam giam dang ke va nhanh chong ty le no xau cua SHB.

Nam 2013, SHB dat ke hoach nang gia tri tong tai san len  siêu thị trực tuyến  150.000 ty dong, tang 28,7% so voi nam 2012 va loi nhuan truoc thue du kien dat 1.146 ty dong.

*WesternBank vua to chuc quay so trung thuong dot 3cua chuong trinh khuyen mai “Quay trung ngay-Co may trung lon”. Chuong trinh khuyen mai nay duoc trien khai tu ngay 28-12-2012 den 27-3-2013, danh cho moi khach hang ca nhan va to chuc kinh te khi gui tien co ky han bang VND hoac USD tai bat ky diem giao dich nao cua WesternBank tren toan quoc. Den nay, chuong trinh da ket thuc thoi gian cap ma so du thuong.

Tai buoi quay so, WesternBank da tim ra duoc 114 khach hang trung thuong dot 3 voi tong gia tri 364 trieu dong; trong do giai nhat 10 chi vang SJC thuoc ve mot khach hang o Can Tho.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét